The Ringhals nuclear power plant

Image via Wikipedia

I en kommentar till inlägget “Lite mer klarsynthet?” fördes det ett resonemang om att all världens invånare skulle kunna ha en elförbrukning av västerländska mått, och att detta skulle kunna åstadkommas med kärnkraft. Skribenten hävdade att detta skulle kräva en 4-dubbling av produktionen av elenergi (inräknat en framtida befolkningsökning). Antagandet är då att alla invånare gör av med 6000 kWh, vilket nog är i underkant då t.ex. USA har en elförbrukning på 13600 kWh och Sverige 16 300 kWh per capita. Men låt gå för att att vi antar en världskonsumtion som är mindre än hälften av vår.

Hursomhelst produceras idag 15% av elenergin från kärnkraft och det kan gärna öka, men frågan är hur mycket det kan öka. Vid en fyrdubbling skulle elförbrukningen öka från dagens ca 19000 TWh till 76000 TWh. Vi tänker oss att ökningen på 57000 TWh ska hanteras av utbyggd kärnkraft. Idag finns det 440 reaktorer i drift runt om i världen, dessa producerar enligt ovan ca 2850 TWh. För att möta det ovan kalkylerade elbehovet behövs då ca 8800 nya reaktorer. Då nya reaktorer oftast har högre effekt än befintliga så kan vi för enkelhetens skull halvera antalet, det blir då 4400 nya reaktorer.

Kostnaden för en ny reaktor uppskattas till ca 40 miljarder kronor. Alla nya reaktorer skulle då kosta ca 176000 miljarder kronor. Detta motsvara ungefär hälften av världens samlade BNP . Sveriges elförbrukning har de senaste åren ökat med ca 0,3 % årligen (ökningen globalt är ca 3% ). Om vi antar att nuvarande elförbrukning i världen (19000 TWh) ökar med samma takt som Sveriges elförbrukning så innebär det en ökning med 570 Twh, motsvarande ca 44 nya reaktorer årligen. Detta är mer än antalet reaktorer som är under uppbyggnad idag (ca 40st, vilken antagligen innebär ett tillskott på ca 10 reaktorer om året) och följaktligen minskar alltså kärnkraftens andel av elproduktionen för närvarande.

Om vi till 2050 skulle bygga ut kärnkraften för att möjliggöra en elproduktion enligt västerländsk standard för alla världens invånare innebär det alltså att nuvarande utbyggnadstakt måste öka 12 gånger. Lägger vi till att kärnkraftverk har en livslängd på ca 50 år, innebär det en ökning av utbyggnadstakten med 30 gånger och ca 300 reaktorer om året måste byggas till en årlig kostnad av ca 3,5% av världens samlade BNP. Till detta kommer kostnader för eldistribution, infrastruktur, uranbrytning, slutförvar osv.

Om vi tittar på uranbrytningen och använder den planerade gruvan i Oviken som exempel framgår följande: Gruvan ska bryta 40 000 ton alunskiffer per dag innehållande ca 155 g uran per ton. Detta medför en årlig produktion på 2260 ton uran, eller ca 5% av den nuvarande totala produktionen. Med ovanstående scenario angående ökningen av antalet kärnkraftsreaktorer innebär det att ca 500 nya gruvor av Oviken storlek behöver öppnas. Kostnaden för att driftsätta Oviken beräknas till ca 4 miljarder dollar. De 500 nya gruvorna kostar då ca ytterligare ca 4% av världens BNP. Tilläggas bör då att Ovikens mineraltillgångar bara beräknas räcka i 16 år! Dessutom blir det nog svårt att hitta 500 nya fyndigheter som är lika gynnsamma som Ovikens, eftersom det är de bästa tillgångarna som utvinns först.

Slutsatsen blir att en ökning av den globala elkonsumtionen till västerländsk standard (kom ihåg – mindre än hälften av vår nuvarande konsumtion) innebär att stora resurser måste satsas för att bygga ut kärnkraften. 3,5 % av Sveriges BNP är t.ex. ca 100 miljarder årligen, eller lika med totala kostnaden för grundskolan + gymnasieskolan. Dessutom tillkommer kostnaderna för att bygga ut infrastrukturen, eldistributionen, avfallsförvaringen och uranbrytningen, vilka säkert kan bli lika höga som primärkostnaden. Men den stora frågan är nog om det är möjligt att öka uranutvinningen så mycket som skulle krävas . Man kan också fundera på hur mycket ytterligare kärnkraft det behövs för att kompensera för all annan energiförbrukning som ska kunna öka till västerländsk standard. I tex Sverige utgör ju elförbrukningen inte mer än ca 30% av den totala energiförbrukningen.  Dessutom är det ju en del oljeförbrukning som ska ersättas innan 2050, men det är ju en annan fråga…

Annonser